25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมปลูก ปั่น ปัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3006778

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูก ปั่น ปัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พร้อมด้วยผู้บริหารฯ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สมาชิก และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ณ โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา บนพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ พื้นที่นิคมสหกรณ์บ้านไร่ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตอาสาเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป